Samverkansforum

Samverkansrådet Idékoms nuvarande form med 13 ledamöter från civilsamhället och nio från kommunen bryts upp och ersätts med en modell som tydligare ger utrymme för lyhördhet för mångfald och civilsamhällets olika särintressen.

Genom den nya organisationen möjliggörs samverkan, påverkan och delaktighet mellan fler parter och i fler former än tidigare. I den större och öppnare mötesformen ska det finnas möjlighet att debattera, diskutera, ta del av och driva på utvecklingen ur ett medborgarperspektiv och av förutsättningar för civilsamhället i stort. I den mindre samverkansgruppen ska det finnas utrymme och tillfälle till en närmare delaktighet i utveckling och genomförande av utmaningar i Göteborg.

  • Det kommer att finnas öppna forum med regelbundna mötesformer öppna för alla. Dessa samordnas av en kanslifunktion.
  • Det kommer att finnas ett forum för medskapande dialog, som bjuds in av stadsledningskontoret, Konsument och medborgarservice och Social resursförvaltning.
  • Det kommer finnas en samverkansgrupp kring social hållbarhet som sammankallas av Social resursförvaltning. En funktion för ökad mångfald av utförare som lyfter frågor för bredare förankring i övriga forum.
  • Det kommer att finnas en kanslifunktion som fungerar som en spanare från civilsamhället som samverkar med övriga forum. En praktisk funktion som genomför och samplanerar. En funktion som ansvara för en samlad uppföljning av överenskommelsen vart fjärde år.

Den lokala överenskommelsen om samverkan är en grund för dessa forum som var för sig fortsatt kommer att utvecklas för att förverkliga överenskommelsens vision – ”Göteborg är en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara” samt dess principer och åtaganden.

Vart fjärde år i samband med utvärdering av överenskommelsen ses samverkansmodellen över och revideras. Samtliga justeringar däremellan genomförs i konsensus inom respektive forum. Samverkan bygger på tillit, intresse och frivillighet.

Hela den nya organisationen hittar du om du följer länken här under

Forum för samverkan enligt Överenskommelsen Göteborg