Pressmeddelande – Idékom den 25/9

Idéburna organisationer och Göteborgs Stad samverkar för ett socialt hållbart samhälle

(OBS att det här är en halvdagskonferens enbart för Idékoms representanter och speciellt inbjudna. Media är välkomna att delta fram till  kl. 13.30)

Stora idéburna organisationer, små föreningar, sociala företag, politiker och tjänstemän – alla behövs vi för att utjämna göteborgarnas olika livsvillkor. Nu förstärker Göteborgs Stad och social ekonomi sin samverkan och tar genom det ytterligare ett gemensamt steg mot en socialt hållbar stad.

Under en halvdag kommer politiker från kommunfullmäktige och Social resursnämnd, direktörer från staden med ansvar för social hållbarhet, styrelseledamöter från föreningar och flera direktorer från stora organisationer träffa samverkansrådet Idékom. Tanken är att gemensamt se över hur vi kan bidra till att skapa tydligare konturer för det strategiska och praktiska arbetet som behövs för att hela staden ska bli socialt hållbar.

Samverkan ska förstärkas

Sedan 2012 finns det en lokal överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och idéburna organisationer. Respektive part har även handlingsplaner för hur samverkan ska förstärkas. Nu går samverkansarbetet in i en tredje fas.

– Vi vill hitta konkreta och långsiktiga samarbetsformer med föreningar och sociala företag. Vi vet att de är viktiga aktörer och att Göteborgs Stad behöver samverka med dem för att kunna utjämna sociala skillnader, oberoende av inkomster, vilket område man bor, vilken utbildning man har, eller om man är arbetslös, säger Marina Johansson (S), kommunalråd, samt ordförande i Idékom.

Fyra direktörer – fyra ansvarsområden

Göteborgs Stad har enats kring fyra fokusområden för att skapa social hållbarhet och minska skillnaderna i livsvillkor.  Det handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete samt hållbara och hälsofrämjande miljöer och samhällen. Utöver de fyra tillkommer också en avgörande hörnsten – behovet att skapa strukturella och övergripande förutsättningar.

– För varje fokusområde har staden tillsatt en fokusledare som har ett övergripande ansvar att driva arbetet inom sitt område. Dessa ingår i en samordningsgrupp som fungerar som en strategisk ledning för tjänstemännens arbete. Vi vill skapa stabila förutsättningar för att förvaltningar, bolag eller organisationer som jobbar med sociala hållbarhetsfrågor ska kunna samarbeta, säger Marina Johansson.

Samverksrådet Idékom

Samverkansrådet Idékom består av representanter från sektorn social ekonomi, politiker från social resursnämnd och representanter från förvaltningar och stadsdelar. Idékom bildades i samband med att staden och föreningslivet gemensamt skulle formulera en lokal överenskommelse om hur parterna skulle kunna samverka som jämbördiga parter. 2012 landade överenskommelsen i ett antal formulerade principer och åtaganden.

För media

Halvdagen organiseras av Idékom i Stadsmissionens lokaler. Media är välkomna att närvara vid presentationerna, men inte under eftermiddagens samtalsprocesser när vi ska arbeta fram konturerna för framtidens samverkan.

Programmet hittar ni här Program Idékom den 25 september

Tid och plats: 11 – 16 (11 – 13.30 för media) Stadsmissionen, Stigbergsliden 6.

Kontakta oss

För praktisk information kontakta:

Sven Bjerde, kommunikatör Social resursförvaltning

Tel. 031 – 3679061

E-post: sven.bjerde@socialresurs.goteborg.se

För intervju kontakta:

Marina Johansson (S) kommunalråd, ordförande i social resursnämnd samt ordförande i Idékom

Tel. 0730 – 300763