Ny samverkansorganisation ersätter Idékom

Samverkansrådet Idékom ersätts av tre forum med olika inriktning för att kunna möta fler organisationers unika behov, oavsett fokus och verksamhet.  Den nya modellen innebär större ansvar för civilsamhällets organisationer, men ger och ökade möjligheter att påverka. 

Vilka framtida behov behöver Göteborg ha en plan för och vilka aktuella problem behöver få en lösning under åren 2017 – 2020? Hur kan civilsamhällets organisationer bidra och hur kan Göteborgs Stad bidra?

Överenskommelsens principer
Överenskommelsen bygger på sex principer och har målen att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

I Överenskommelsen formuleras sex viktiga förhållningssätt som ska råda när kommunen och föreningslivet möts.I november 2016 beslutade Idékom att förlänga Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi med ytterligare fyra år. I och med den nya mandatperioden tog rådet också tillfället i akt att utveckla organisationen så att den bättre lämpar sig för de förutsättningarna som finns idag.

Begreppet civilsamhällets organisationer ersätter social ekonomi

Vid Idékoms sista möte den 9 juni tog rådet beslutet att, i sammanhang som rör överenskommelsen,  ersätta begreppet social ekonomi med civilsamhällets organisationer för att på så sätt bli mer enhetlig med benämningar som används på nationell och regional nivå. Vid samma möte togs det definitiva beslutet att Idékom som namn upphör. På sikt kommer därför även den här webbplatsen att ändras. Initialt kommer den att byta namn till Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer.

Tre forum ersätter ett råd

Den nya samverkansorganisationen är framtagen gemensamt av politiker, tjänstemän och av representanter från civilsamhällets organisationer. En kortfattad beskrivning av förändringen är att ett råd ersätts av tre olika samtalsforum där organisationer med olika inriktning kan möta representanter från staden som jobbar med liknande frågor. Kansliet, som tidigare, legat hos staden, övergår helt till civilsamhället, som också får mandat att hålla ihop hela överenskommelsearbetet de kommande fyra åren.

I den nya organisationen bildas även en styrgrupp, samt ett forum för strategiska högnivåsamtal för politiker och civilsamhällets organisationer.

Organisationens nya namn

Den nya organisationen har fått namnet Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. Eftersom Idékom inte längre har någon funktion som samverkansråd och övergår i en ny organisation upphör även namnet Idékom. Till dess att det nya kansliet är bildat kommer webbsidan finnas kvar på adressen idékom.se, men med  namnet Överenskommelsen Göteborg.

Läs mer under rubriken Samverkansforum i huvudmenyn