Överenskommelsen Göteborg

Göteborg ─ en stad där engagemanget tas tillvara!

I mars 2010 bildades samverkansrådet Idékom för frågor som rör samarbete och samverkan mellan civilsamhällets organisationer och kommunala sektorn i Göteborg. Rådet bestod av tjugo ledamöter: tjänstemän och politiker från kommunen och representanter från civilsamhällets organisationer.

Samverkansrådet Idékom ledde arbetet kring framtagandet av överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer som Kommunfullmäktige tog beslut om i maj 2012. Överenskommelse skapar förutsättningar för en effektivare samverkan, vilket kommer ge synergieffekter för många av stadens sektorer och välfärden i Göteborg.
Överenskommelsen och åtgärdsplan

I juni 2017 upphörde Idékom som råd. I dess ställe skapades Forum för samverkan enligt Överenskommelsen Göteborg. Samtidigt bytte överenskommelsen namn från att tidigare benämnts Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi till det mycket enklare Överenskommelsen Göteborg Idékom satt fram till 20 ledamöter

 

Den nationella överenskommelsen
2007 beslutade regeringen att starta upp en dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Resultatet blev bland annat den överenskommelse med gemensamma principer och åtagande som undertecknas i oktober 2008.

Mer information och material om den nationella överenskommelsen går att hitta på http://overenskommelsen.se/

Årlig uppföljning

Varje år kommer det göras någon sorts uppföljning av överenskommelsen.

ENKÄTRESULTAT 2014: uppföljning åtaganden

Utvärdering 2016: Under hösten 2016 gjordes en extern utvärdering av Överenskommelsen i Göteborg. Resultatet presenterades dels i en rapport, dels vid en konferens som hölls den 22 november.