Inbjudan till högnivåsamtal 29 maj

Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets organisationer inom Social Ekonomi antogs av kommunfullmäktige 2012. Den undertecknades av dåvarande kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi (GSE) har nu etablerat en kanslifunktion som ska verka som ett nav i samverkansarbetet mellan parterna. Kansliets namn är: GOT UNITED – Forum för samverkan.

Syfte med detta första högnivåsamtal, då politiker och representanter från civilsamhällets organisationer möts, är att utveckla överenskommelsen som en brygga mellan parterna, att starta aktiv samverkan med kansliet och att legitimera kansliet.

Mål är att tillsammans verka för förebyggande arbete i viktiga frågor som rör staden och dess invånare, att vinsten av en aktiv samverkan blir att delaktigheten ökas, samt att utanförskapet minskas och att demokratin stärks.

Program:

08:30 – 09:00: Kaffe/te och fralla
09:00 – 09:30: Inledning – Pia Svanqvist, ordförande Göteborgsregionens Sociala Ekonomi och Sven Bartilsson, senior advisor Coompanion Göteborg
09:30 – 09:45: Invigning av kansliet – Marina Johansson, kommunalråd (S) och Hampus Magnusson, kommunalråd (M)
09:45 – 10:45: Huvudtalare – ”Civilsamhällets samverkan med politiken” – Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige och VD SERUS – Social Ekonomi och Regional Utveckling i Skandinavien
10:45 – 11:30: Forum för samtal – politiker och civilsamhällets organisationer
11:30 – 12:00: Sammanfattning – Pia Svanqvist och Sven Bartilsson

Varmt välkommen!

Datum: 29 maj 09:00 – 12:00
Plats: Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen

Anmälan om deltagande görs senast 24 maj till GOT UNITED

Marie Zachrisson Gärdehed, samordnare
mariezg@gotunited.se

Ny samverkansorganisation ersätter Idékom

Samverkansrådet Idékom ersätts av tre forum med olika inriktning för att kunna möta fler organisationers unika behov, oavsett fokus och verksamhet.  Den nya modellen innebär större ansvar för civilsamhällets organisationer, men ger och ökade möjligheter att påverka. 

Vilka framtida behov behöver Göteborg ha en plan för och vilka aktuella problem behöver få en lösning under åren 2017 – 2020? Hur kan civilsamhällets organisationer bidra och hur kan Göteborgs Stad bidra?

Överenskommelsens principer
Överenskommelsen bygger på sex principer och har målen att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

I Överenskommelsen formuleras sex viktiga förhållningssätt som ska råda när kommunen och föreningslivet möts.I november 2016 beslutade Idékom att förlänga Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi med ytterligare fyra år. I och med den nya mandatperioden tog rådet också tillfället i akt att utveckla organisationen så att den bättre lämpar sig för de förutsättningarna som finns idag.

Begreppet civilsamhällets organisationer ersätter social ekonomi

Vid Idékoms sista möte den 9 juni tog rådet beslutet att, i sammanhang som rör överenskommelsen,  ersätta begreppet social ekonomi med civilsamhällets organisationer för att på så sätt bli mer enhetlig med benämningar som används på nationell och regional nivå. Vid samma möte togs det definitiva beslutet att Idékom som namn upphör. På sikt kommer därför även den här webbplatsen att ändras. Initialt kommer den att byta namn till Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer.

Tre forum ersätter ett råd

Den nya samverkansorganisationen är framtagen gemensamt av politiker, tjänstemän och av representanter från civilsamhällets organisationer. En kortfattad beskrivning av förändringen är att ett råd ersätts av tre olika samtalsforum där organisationer med olika inriktning kan möta representanter från staden som jobbar med liknande frågor. Kansliet, som tidigare, legat hos staden, övergår helt till civilsamhället, som också får mandat att hålla ihop hela överenskommelsearbetet de kommande fyra åren.

I den nya organisationen bildas även en styrgrupp, samt ett forum för strategiska högnivåsamtal för politiker och civilsamhällets organisationer.

Organisationens nya namn

Den nya organisationen har fått namnet Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. Eftersom Idékom inte längre har någon funktion som samverkansråd och övergår i en ny organisation upphör även namnet Idékom. Till dess att det nya kansliet är bildat kommer webbsidan finnas kvar på adressen idékom.se, men med  namnet Överenskommelsen Göteborg.

Läs mer under rubriken Samverkansforum i huvudmenyn

Uppföljning av överenskommelsen

Åtagandena i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi ska följas upp årligen. Därför genomfördes under slutet av 2016 en utvärdering av överenskommelsen. Själva utvärderingen gjordes av en extern konsult, Bert-Ola Bergstrand från Nordic Impact. Själva utvärderingen presenterades sedan på en konferens den 20 november.

Spåren i sanden formar en väg – utvärderingsrapport av Överenskommelsen

Dokumentation av Överenskommelsens uppföljningskonferens

5 miljoner till samhällsnytta: Nytt finansiellt stöd från Mikrofonden Väst och BRG

Har du för mycket månad kvar i slutet på pengarna? Vill du ha större lokal men saknar möjlighet till förskottshyra? Utvecklingsplaner men ingen lånesäkerhet?

I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder Business Region Göteborg (BRG) ett finansiellt stöd till dig som driver verksamhet med samhällsnytta i Göteborgs Stad.

Varmt välkommen till ett lunchseminarium där vi förklarar hur vi kan stötta just dig och din verksamhet. Fem miljoner väntar på att göra samhällsnytta!
Datum: 2016-04-06
Tid:11:15-12:30
Plats:Lindholmen Science Park, Visual Arena, Lindholmspiren 3-5

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Kontakt:
Ali Tabrizi – för praktiska frågor om seminariet.
ali.tabrizi@businessregion.se

Jan Svensson – för praktiska frågor om Mikrofonden Väst.
info@mikrofondenvast.se

Anmälan:
Sista anmälningsdag: 4 april 2016. Obligatorisk föranmälan.

Mer information och länk till anmälan hittar du här

Övrig info:
BRG bjuder på lunchmacka.

Hur talar social ekonomi om vilken nytta de gör?

Hur talar social ekonomi om vilken nytta de gör?

Föreningar har behov av att bättre kunna synliggöra sin verksamhets mervärde och sociala nytta till olika intressenter, bland annat finansiärer och offentlig sektor. De behöver även kunna synliggöra sådana värden enbart för sin egen skull, samt inför föreningarna/medlemmarna själva.

Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) har tagit fram en metodguide som nu är klar och finns att ladda ner här Metodguide

Alice Bah Kuhnke (Mp) vill se fler satsningar på frivilligorganisationer

Drygt 325 asylsökande som är inskrivna i frivilligorganisationen Caritas olika program var bjudna på jullunch i lokalerna i Hjällbo den 21 december.

På Gästlistan fanns också kultur-och demokratiminstern Alice Bah Kuhnke som menar att frivilligorganisationernas roll i välkomnandet av nyanlända är helt avgörande:

– De spelar en oerhört stor roll, vi skulle aldrig klara av det vi kämpar med om det inte vore för det civila samhällets organisationer, säger hon i ett inslag i Sveriges Radio P4.

P4 Göteborg – Alce Bah Kuhnke vill se fler satsningar på frivilligorganisationer

 

Ny facebooksida för samverkan

Ny facebooksida för samverkan

Social resursförvaltning har skapat en ny facebooksida om samverkan med social ekonomi. Genom den sidan vill förvaltningen informera om, underlätta och förstärka ny och redan befintlig samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad.

Det första inlägget på sidan är om flyktingsituationen i Göteborg, information om hur många som anländer dagligen, samt hur Social resursförvaltning kan bistå föreningar i Göteborg som känner att de vill göra något för, i huvudsak, alla barn/ungdomar som kommer som flyktingar till Göteborg.

Gå gärna in och följ sidan och få kontinuerliga uppdateringar på din egen logg.

 

Nu finns vi på YouTube

Nu finns vi på YouTube

Nu har Idékom en egen kanal på YouTube. Där kommer vi lägga upp föreläsningar och presentationer som är intressanta för allmänheten att ta del. Först ut i kanalen är presentationerna och föredragen som filmades vid vårt senaste och utökade möte.

Fredagen den 25 september arrangerade samverkansrådet Idékom en halvdag för att samla rådets representanter, politiker från kommunfullmäktige och Social resursnämnd, direktörer från staden med ansvar för social hållbarhet, styrelseledamöter från föreningar och flera direktorer från stora organisationer.

Syftet med halvdagskonferensen var att vi gemensamt skulle samtala om hur vi kan skapa tydligare konturer för det strategiska och praktiska arbetet för att göra hela staden socialt hållbar. Resultaten av samtalen är inte sammanställda ännu, men föredragen finns, som sagt, tillgängliga på vår YouTubekanal.

Presentationerna och föredragen hölls av:

  • Inledningsvis presenterade Marina Johansson, Social resursnämnd och Pia Svanqvist, Göteborgs Föreningscenter, kort om bakgrunden till dagen och upplägget.
  • Margareta Forsberg, Social resursförvaltning, talade om Göteborgs Stads arbete med social hållbarhet och hur det arbetet är organiserat.
  • Ludvig sandberg, Forum, talade om hur social ekonomi kan vara med och bära arbetet med att nå social hållbarhet.
  • Hans Abrahamsson, Institutionen för globala studier, talade om den sociala hållbarhetens villkor ur ett freds- och utvecklingsperspektiv.

Pressmeddelande – Idékom den 25/9

Idéburna organisationer och Göteborgs Stad samverkar för ett socialt hållbart samhälle

(OBS att det här är en halvdagskonferens enbart för Idékoms representanter och speciellt inbjudna. Media är välkomna att delta fram till  kl. 13.30)

Stora idéburna organisationer, små föreningar, sociala företag, politiker och tjänstemän – alla behövs vi för att utjämna göteborgarnas olika livsvillkor. Nu förstärker Göteborgs Stad och social ekonomi sin samverkan och tar genom det ytterligare ett gemensamt steg mot en socialt hållbar stad.

Under en halvdag kommer politiker från kommunfullmäktige och Social resursnämnd, direktörer från staden med ansvar för social hållbarhet, styrelseledamöter från föreningar och flera direktorer från stora organisationer träffa samverkansrådet Idékom. Tanken är att gemensamt se över hur vi kan bidra till att skapa tydligare konturer för det strategiska och praktiska arbetet som behövs för att hela staden ska bli socialt hållbar.

Samverkan ska förstärkas

Sedan 2012 finns det en lokal överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och idéburna organisationer. Respektive part har även handlingsplaner för hur samverkan ska förstärkas. Nu går samverkansarbetet in i en tredje fas.

– Vi vill hitta konkreta och långsiktiga samarbetsformer med föreningar och sociala företag. Vi vet att de är viktiga aktörer och att Göteborgs Stad behöver samverka med dem för att kunna utjämna sociala skillnader, oberoende av inkomster, vilket område man bor, vilken utbildning man har, eller om man är arbetslös, säger Marina Johansson (S), kommunalråd, samt ordförande i Idékom.

Fyra direktörer – fyra ansvarsområden

Göteborgs Stad har enats kring fyra fokusområden för att skapa social hållbarhet och minska skillnaderna i livsvillkor.  Det handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete samt hållbara och hälsofrämjande miljöer och samhällen. Utöver de fyra tillkommer också en avgörande hörnsten – behovet att skapa strukturella och övergripande förutsättningar.

– För varje fokusområde har staden tillsatt en fokusledare som har ett övergripande ansvar att driva arbetet inom sitt område. Dessa ingår i en samordningsgrupp som fungerar som en strategisk ledning för tjänstemännens arbete. Vi vill skapa stabila förutsättningar för att förvaltningar, bolag eller organisationer som jobbar med sociala hållbarhetsfrågor ska kunna samarbeta, säger Marina Johansson.

Samverksrådet Idékom

Samverkansrådet Idékom består av representanter från sektorn social ekonomi, politiker från social resursnämnd och representanter från förvaltningar och stadsdelar. Idékom bildades i samband med att staden och föreningslivet gemensamt skulle formulera en lokal överenskommelse om hur parterna skulle kunna samverka som jämbördiga parter. 2012 landade överenskommelsen i ett antal formulerade principer och åtaganden.

För media

Halvdagen organiseras av Idékom i Stadsmissionens lokaler. Media är välkomna att närvara vid presentationerna, men inte under eftermiddagens samtalsprocesser när vi ska arbeta fram konturerna för framtidens samverkan.

Programmet hittar ni här Program Idékom den 25 september

Tid och plats: 11 – 16 (11 – 13.30 för media) Stadsmissionen, Stigbergsliden 6.

Kontakta oss

För praktisk information kontakta:

Sven Bjerde, kommunikatör Social resursförvaltning

Tel. 031 – 3679061

E-post: sven.bjerde@socialresurs.goteborg.se

För intervju kontakta:

Marina Johansson (S) kommunalråd, ordförande i social resursnämnd samt ordförande i Idékom

Tel. 0730 – 300763

Har du idéer om social redovisning?

Göteborgs Sociala Ekonomi – GSE bestående av paraplyorganisationer inom Göteborgsregionen, bjuder in till träff för att ta del av dina tankar och erfarenheter kring social redovisning.

Social redovisning handlar om att visa vinster av en verksamhet som inte är lätt att mäta i pengar. Eftersom social ekonomi per definition inte drivs av vinstintresse, finns andra mål som också behöver mätas, men det är inte alltid lätt att göra. Social redovisning är alltså ett begrepp eller samlingsord för att visa den samhällsnytta en verksamhet eller förening har. Det kan vara bra dels för att marknadsföra föreningen, men är också viktigt när man ansöker om bidrag eller lägger anbud för att bli upphandlad.

Tid & plats

Du som är aktiv i en förening är välkommen torsdag 17 september kl. 16.00 – 18.00

Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast 13 september till: pia.svanqvist@gfc.se

Har ni frågor, kontakta pia.svanqvist@gfc.se 031-13 13 96 eller jan.svensson@coompanion.se 031-744 01 60

Mer information hittar du här: Inbjudan GSE 17 sept